نظر سنجی
 
روایت تاریخی برج مادر نادر
 
در شهر لار و در گوشهُ شرقی قلعهُ اژدها پیكر ، ساختمان گنبد‍ي چهار ضلعی وجود دارد كه به زبان محلّی آن را برج ننه نادر یا مادر نادر می گویند . این بنا از بخش های مختلف شهر به خوبی دیده می شود . از تاریخ ساخت آن اطلاع دقیقی در دست نیست ، اما شواهد و آثار نشان می دهد كه پایه های این بنای عظیم هم زمان با بنای قلعهُ اژدها پیكر ساخته شده و احتمالاً ساختمان برج دیده بانی بزرگی بوده كه از فراز آن كلّیهُ مسیرهای ورودی شهر كنترل می شده است . درمتن های دورهُ صفویه از برج كیخسروی بر فراز شهر یاد شده كه احتمالاً منظور نویسندگان آن متن ها بنای مذكور است .
در دربارهُ دلیل نام گذاری این برج و انتساب آن به مادر نادرشاه  روایتی در یك نسخهُ خطی ، به نام منتخب التواریخی ،نوشتهُ حبیب الله انصاری لاری اشكنانی آمده است كه عیناً نقل می شود :
«‌ در سال دوم از حكومت میر حمد خان لاری ، نادرشاه لشكری به سوی لارستان سوق دادی كه مالیات سنوات گذشته را از عاملین بگیرد ، اهالی لار، به جهت رفع این شر از خود حیله ای ورزیدند و آن این بود كه چون مادر نادرشاه تازه فوت كرده بود گنبدی كه الحال مشهور به گنبد مادر نادر است بنا گذاشتندی و آن گنبد را سیاه پوش كردندی و اقامهُ عزاداری نمودندی . سركردهُ قشون نادری جویای آن عزا و سوك از اهالی شدی ،‌گفتندی كه در تمام این مدت ما در ماتم مادر نادرشاه مشغول تعزیه داری هستیم ، رئیس قشون چون این اخلاص از لاریها نسبت به پادشاه یافتی از خراج و مالیات چندین سالهُ ایشان در گذشتی و عفو كردی » .