نظر سنجی
 
شرح وظایف کمیسیون برنامه،بودجه و امور اداری
 
( طرح و برنامه، امور اقتصادی، امور مالی، امور اداری ، محاسبات و بودجه، در آمدهای شهرداری، تشکیلات، امور حقوقی، امور آموزشی و قراردادها و جذب سرمایه گذاری )
 
- بررسی و ارائه طرح ها و لوایح مربوط به بودجه شورای شهر و شهرداری و سازمانهای وابسته
- بررسی طرح هاو لوایح مربوط به اساسنامه سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری.
- بررسی و تصویب معادلاتی که در شهرداری و سازمان های وابسته انجام می شود.
- بررسی و ارائه طرح ها و لوایح مربوط به عوارض شهری.
- بررسی و مطالعه راه های افزایش درآمد شهرداری.
- بررسی قوانین و مقررات جاری به منظور اصلاح آن.
- بررسی طرح ها و لوایح مربوط به تشکیلات شهرداری.
- بررسی و امکانسنجی و مطالعه فرصتهای سرمایه گذاری در شهر لار و تشویق و جذب سرمایه گذاران.
- بررسی روند اداری شهرداری و ارائه طرح به منظور شفاف سازی قوانین و روند اجرائی امور.
- بررسی و پی گیری امور اقتصادی شهر و ارائه راهکارهای مناسب به منظور رونق اقتصادی حوزه انتخابیه.
- بررسی و مطالعه چشم انداز 20 ساله و برنامه های میان مدت (چهار ساله) و کوتاه مدت (سالیانه)،و تعیین سیاست ها و استراتژی های توسعه و پیشرفت شهرلار بعنوان یک شهر سالم، مطابق با استانداردهای ایران و جهان.
- نظارت مستمر بر نحوه هزینه بودجه و اجرای طرحها و لوایح مصوب شورا ، و ادارات مرتبط با شرح وظایف شورا، در حوزه انتخابیه
- بررسی پیشنهاد تعیین نمایندگان شورای شهر در مجامع و سازمان هایمرتبط باوظایف کمیسیون.
- دفاع از نظرات کمیسیون در جلسات شورای شهر. (منشی کمیسیون)
- استفاده از نظرات کارشناسان گروه های تخصصیو نمایندگان شورای شهر.
- بررسی سایر طرحها و لوایح ارجاع شده از سوی هیئت رئیسه.