نظر سنجی
اقتدار بر اساس دين
 
روند وقايع پس از سال هاي 1316 و 1317 ه.ق در فارس و «لارستان» ، به گونه اي بوده است كه «سيد» و يارانش د رآستانه نهضت مشروطيت از اقتدار كامل برخوردار شده اند ، در اين ميان اشاراتي كه در منابع درباره حوادث سال هاي پيش از مشروطيت به دست ما رسيده ، بسيار اندك ، و گذرا و سطحي است .
از جمع بندي يافته ها مي توان حدس زد كه ، روند حوادث و جابجايي قدرت ها در منطقه به سود «سيد» و جمعيت تازه شكل گرفته او بوده است . جعيتي كه بنا به تمايلات مذهبي – اقتصادي خويش ، اورا به «لارستان» دعوت و درتمامي بحران ها ياورش بوده اند .
«سيد» نيز پس از پرداختن به مشكلات داخلي منطقه و حل آنها ، به پياده كردن سيستمي كاملا ديني ، برپايه هاي مذهب تشيع ، با تكيه بر عقايد اصول گرايانه خويش دست زده است . «سيد» موازين شرعي را كاملا رعايت مي كرد و «نماز جمعه» را به عنوان تريبون تبليغات سياسي – مذهبي مي شناخته و در خطبه هاي آن بارها بر روند سياسي حاكم و جريان هاي روز اشاره كرده و مردم را آگاه مي ساخت . او بر پايي «نماز جمعه» را واجب مي دانسته است . كلام او قاطع و تندروانه و خالي از هر گونه نرمش سياسي بوده است . قدرت كلامش هنوز د رياد افرادي كه او را به خاطر مي آوردند مانده ، و ضرب المثل گرديده است . اقتدار ديني او تا آن جا بود كه بسياري از رسومات جاري را ممنوع نمود و بر عدم اجراي آن نظارت دقيق به عمل مي آورد .