نظر سنجی
 
مساله يهوديان
 
اولين نشانه هاي تاريخي حضور يهوديان در «لار» به سالهاي 1665 ميلادي بر مي گردد ، «ژان باتيست تا ورنيه» جهانگرد فرانسوي در سفرنامه خويش سكنه يهودي «لار» را تاجر و داراي مشاغل ابريشم و شال بافي دانسته است ، ما اطلاع دقيقي از آمار يهوديان «لار» در دست نداريم ، «حبيب لوي» در كتاب «تاريخ يهود ايران» جمعيت يهوديان «لار» را 250 نفر دانسته است ، كه اين اظهار نظر به واقعيت نزديك مي باشد .
در جريان شكل گيري قدرت «سيد» و يارانش در منطقه ، با توجه به ديدگاه هاي مذهبي جمعيت تازه شكل گرفته و هم چنين وجود حوزه علميه اي كه با تعداد نسبتا زيادي حساسيت هاي مذهبي خاصي را بوجود مي آورده است و احتمالا به خاطر تضاد بين تجار مسلمان و يهود در سطح منطقه و گرايش بازرگانان مسلمان به حذف رقيب ديرينه از صحنه اقتصادي «لارستان» و ديگر عوامل ، زمينه هاي اخراج يهوديان از «لار» را كه احتمالا از سال 1316 ه.ق به مرور انجام گرفته ، به وجود آورده است .
ظاهرا همين امر باعث گرديد كه يهوديان «لار» با همراهي حاكم شهر ، هنگامي كه «سيد» و يارانش در اولين مسافرت پس از هجرت ، به قصد زيارت خانه خدا از طريق بندرلنگه قصد بازگشت به «لار» را داشتند ، طي شكايتي به «مظفرالدين شاه» خواهان اقدام نيروهاي دولتي در جهت بازگرداندن «سيد» شدند ، با توافق دولت حاكم «لار» با نيروهاي حامي خويش «سيد» و همراهانش را بازگردانده به بندرعباس فرستادند . اين عمل باعث واكنش شديد مردم «لارستان» و هم چنين اهالي بندرلنگه گرديد . روحاني سرشناس آن ديار«سيد محمد بحراني» به همراهي بازرگانان «لارستاني» طي تلگراف هاي متعدد ، خواهان بازگشت «سيد» گرديدند ، فشار رواني و روحي ناشي از اعتراضات شديد مردم ، دولت را واداشت كه نسبت به بازگشت «سيد» به لار اقدام نموده و او با تجليل بسيار به ميان مردم بازگشت ، احتمالا در اين ايام سال 1316 ه.ق اولين اقدام جدي عليه يهوديان «لار» به عمل آمده وبا فشار «سيد» ويارانش و در جوي مسالمت آميز ، يهوديان وادار به تغيير مذهب ويا مهاجرت گرديده اند .