نظر سنجی
 
آيت الله سيد عبدالحسين و يارانش
 
با اين ترتيب تأسيس حوزه علميه به عنوان اولين گام در جهت تحكيم مباني فكري وكادر سازي و تربيت نيروهاي انقلابي ، بهترين اقدام مي توانست باشد . در پي تدريس شفاهي ، با حمايت مالي تجار لارستاني «سيد» اولين رساله فقهي خويش را با عنوان «معارف السلماني به مراتب الخلفاء الرحماني» در سال 1313 ه.ق به چاپ رسانيده و منتشر كرد . و يك سال بعد اولين رساله سياسي او با عنوان «آيات الظالمين» در شيراز به چاپ رسيده و منتشر گرديد او در اين رساله با استناد به آيات قرآني ، مشروعيت سلطنت را رد كرده و با اين تفكر اولين جرقه هاي مبارزه فكري عليه رژيم سياسي قاجاري را به وجود آورد . شاگردان مكتب او بدون ترديد با اين نظريات آشنا بوده وبا اين تبليغات گسترده شاگردان ، توانست موقعيت فكري و نظامي بالايي را در فارس به دست آورد و از حمايت گسترده اقشار مردمي برخوردار گردد .